ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม -> การบริหารกลยุทธ์และผลสัมฤทธิ์ขององค์กรด้วยวิธี Balanced Scorecard
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0


ผู้แต่ง นพ.สิทธิศักดิ์ พฤกษ์ปิติกุล
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ส.ส.ท.
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม
หัวเรื่อง
เลขเรียกหนังสือ­ -
รหัสหนังสือ­ 02001190
เลข ISBN 9789749569245
ปีที่นำเข้า 2005-07-01
จำนวนหน้า 140
จำนวนหนังสือ 2 เล่ม
รายละเอียด หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการบริหารกลยุทธ์และผลสัมฤทธิ์ของงานโดยใช้วิธี Balanced Scorecard ซึ่งประกอบด้วยมุมมองในด้านต่าง ๆ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน และด้านการเรียนรู้ ซึ่ง Balanced Scorecard มีรูปแบบและวิธีการที่ช่วยให้การถ่ายทอดทิศทางขององค์กร กลยุทธ์ และเป้าหมายลงสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ดีในการนำกลยุทธ์และผลงานสู่พนักงานทุกระดับในองค์กร อันจะนำไปสู่การพัฒนาผลงานอย่างต่อเนื่อง สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ทั้งในโรงพยาบาลและองค์กรทั่วไป
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.236.83.154