ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ศาสนาและปรัชญา -> ตรรกศาสตร์ ศาสตร์แห่งการใช้เหตุผลผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิทยา ศักยาภินันท์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ศาสนาและปรัชญา
หัวเรื่อง ตรรกวิทยา
เลขเรียกหนังสือ­ -
รหัสหนังสือ­ 02001690
เลข ISBN 9789749934470
ปีที่นำเข้า 2008-05-14
จำนวนหน้า 247
จำนวนหนังสือ 4 เล่ม
รายละเอียด ตรรกศาสตร์ เป็นศาสตร์แห่งการใช้เหตุผล กล่าวถึงกระบวนการใช้เหตุผลของมนุษย์ที่แสดงออกในรูปของเทอม ประพจน์ และหลักเกณฑ์การอ้างเหตุผลแบบนิรนัยและอุปนัย การคำนวณประพจน์ซึ่งเป็นพัฒนาการล่าสุดของนิรนัย อุปนัยแบบวิทยาศาสตร์ และตรรกศาสตร์กับภาษา เช่น การนิยามและการอ้างเหตุผลผิดได้กล่าวถึงในหนังสือเช่นกัน ผู้เขียนได้กล่าวถึงประวัติการใช้เหตุผลแต่ละแบบไว้โดยสังเขป เพราะเชือว่าจะช่วยให้เข้าใจตรรกศาสตร์ได้ง่ายขึ้น
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.238.112.198